Podatki, formy opodatkowania

Systemy podatkowe

Wyróżniamy trzy systemy podatkowe. Pierwszym z nich, który występuje w Polsce jest podatek progresywny. Jego stopa opodatkowania rośnie wraz ze wzrostem dochodu. Określenie to stosuje się najczęściej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych. Przy progresywnym systemie opodatkowania stawka opodatkowania (procent płaconego podatku) rośnie wraz ze wzrostem dochodu podatnika. Czyli podatnik, posiadający wyższe dochody będzie odprowadzał większą część swojego dochodu w formie podatku, niż podatnik o niższym dochodzie. Kolejny systemem podatkowym jest podatek proporcjonalny, inaczej liniowy. Zakłada on stopę podatkową niezależnie od dochodu, czyli jest ona stała. Twórcą tego podatku jest James Tobin- amerykański noblista w dziedzinie ekonomii. Ostatnim systemem opodatkowania jest podatek degresywny. Opiera się na malejącej stopie opodatkowania przy zwiększających się dochodach. Podatek ten jest całkowitym przeciwieństwem występującego w większości krajów podatku progresywnego, w którym opodatkowanie rośnie wraz z przekraczaniem kolejnych progów podatkowych.


Zobacz też

VAT

VAT( czyli Vallue Added Tax) to podatek od wartości dodanej. Prawdopodobnie w 1954 r. koncepcję tego podatku opracował francuski ekonomista Maurice Lauré. W Polsce został on wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r., a uregulowano ją w nowej ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku. Podatek t...

Copyright @ 2010 pozycjonowanie skuteczne